เงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดกรุณาศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการ
i-Kool Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ

1. ข้อความทั่วไป
1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้มีผลใช้บังคับระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
1.2 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงได้ตกลงใช้บริการโดยลงทะเบียนบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) เปิดใช้บริการกับผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทำใดๆ ที่ทำให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด และผู้ให้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทำสัญญากับผู้ให้บริการและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ
1.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

2. คำนิยาม
2.1 “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือน (MNVO)ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยใช้โครงข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมปลายทาง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล กิจการร่วมการค้า หรือกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิตามสัญญาจากผู้ใช้บริการเดิม ผู้ซึ่งได้ตกลงทำสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายของผู้ให้บริการไว้กับผู้ให้บริการ และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ใช้ หรือครอบครองบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความรวมถึง บริการเสริม บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct Dialing)
2.4 “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)” หมายถึง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ให้บริการเป็นการล่วงหน้าก่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ชำระไว้ล่วงหน้าจะถูกตัดทอนไปตามสัดส่วนของระยะเวลาใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่กำหนดไว้ในการใช้บริการแต่ละครั้ง
2.5 “บริการเสริม” หมายถึง บริการใดๆ อันได้แก่ บริการเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล พหุสื่อ หรือสื่อผสม ซึ่งผู้ให้บริการหรือผู้ร่วมให้บริการเสริมเป็นผู้จัดทำ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการโทรออกหรือรับสายเข้าตามปกติ
2.6 “ผู้ร่วมให้บริการเสริม” หมายถึง ผู้ที่มีข้อตกลงกับผู้ให้บริการในการให้บริการเสริมตามข้อ 2.5
2.7 “บริการข้ามแดนอัตโนมัติ” หมายถึง การให้บริการใช้เครือข่ายร่วมระหว่างประเทศ (International Roaming) แก่ผู้ใช้บริการโดยใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ
2.8 “ผู้ให้บริการในต่างประเทศ” หมายถึง ผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศที่มีข้อตกลงการร่วมใช้บริการเครือข่ายระหว่างประเทศกับผู้ให้บริการ
2.9 “บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ” หมายถึง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากประเทศไทยไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศ (International Direct Dialing) โดยผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการ และ/หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ ที่มีข้อตกลงการให้บริการร่วมกับผู้ให้บริการ
2.10 “สำนักงานบริการ สำนักงานสาขา” หมายถึง สำนักงานบริการ สำนักงานสาขา หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
2.11 “ศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์บริการรับข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการที่ ผู้ให้บริการจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ หรือศูนย์บริการที่ผู้ให้บริการว่าจ้างให้ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการแทนผู้ให้บริการ
2.12 “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการได้ใช้ประโยชน์ หรือจะได้ใช้ประโยชน์ในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ รวมถึงค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติและค่าบริการเสริม
2.13 “บัตรเติมเงิน” หมายถึง บัตร เอกสาร หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ที่ใช้สำหรับเพิ่มวงเงินค่าใช้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการแบบชำระล่วงหน้า
2.14 “บัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (Subscriber Identity Module Card “SIM Card”)” หมายถึง อุปกรณ์บรรจุหน่วยประมวลผลและความจำขนาดเล็กซึ่งผู้ให้บริการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่อสัญญาณกับเครือข่ายฯได้ และใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ
2.15 “สัญญา” หมายถึง ความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ว่าทำขึ้นในรูปแบบใด โดยจะมีผลผูกพันและใช้บังคับกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับนี้ทันที เมื่อผู้ให้บริการได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.16 “สมัครใช้บริการ” หมายถึง การทำรายการลงทะเบียนบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) เพื่อขอทำสัญญาเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทำใดๆ ที่ทำให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต
2.17 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ใช้บริการและให้หมายความรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการ หรืออาจระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อมูลการใช้บริการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ
2.18 “คณะกรรมการ” หมายถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

3. การให้บริการ
ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการที่ได้สมัคร หรือยื่นคำขอและทำสัญญากับผู้ให้บริการ ซึ่งจะมีสิทธิใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ผู้ให้บริการจัดสรรให้ เพื่อใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ รวมตลอดถึงการใช้บริการเสริมและการใช้บริการประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดและที่เปิดให้บริการอยู่แล้วทั้งในปัจจุบันและที่จะจัดให้มีขึ้นในอนาคต

4. การทำสัญญาและการใช้บริการ
4.1 เมื่อผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการ โดยวิธีการทำรายการลงทะเบียนบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) เพื่อเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการพิมพ์ หรือเลือกข้อความและการกระทำใดๆ ที่ทาให้ปรากฏซึ่งข้อความตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ผู้ให้บริการกำหนด หรือเมื่อ ผู้ให้บริการได้เปิด หรือยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทำสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้
4.2 ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลชื่อ –สกุล ที่อยู่ พร้อมสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่หน่วยงานราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน กรณีผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ข้อมูลแสดงตน ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ตามกฎหมาย และ/หรือประกาศ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีเกิดขึ้นในภายหน้า
4.3 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการประกาศไว้ ให้แก่ผู้ที่สมัครใช้บริการหรือที่ใช้บริการอยู่ในแต่ละช่วงเวลานั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการได้ ตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการเปิดให้สมัครใช้ได้อยู่ ณ เวลานั้น
4.4 ผู้ให้บริการมีสิทธินำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ในการให้บริการได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในเรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้อง หรือขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือขอเพิกถอนความยินยอมให้ประมวลผลได้ โดยให้ทำคำขอเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการตามคำขอให้ผู้ใช้บริการมีหนังสือแจ้งสำนักงาน กสทช. เพื่อบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของผู้ใช้บริการ และให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่สูงกว่าความเป็นจริงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
4.5 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากมาตรฐานหรือคุณภาพการให้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยเร็ว ผู้ให้บริการจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าวจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ค่าบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกตินั้น ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการ
4.6 ผู้ให้บริการจะให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้ หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
4.7 กรณีผู้ให้บริการได้ส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบเครื่อง และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับไปเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเองและต้องส่งมอบคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะถือเอาเหตุดังกล่าวมากำหนดเป็นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการ หรือเรียกเก็บค่าปรับ หรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกก่อนกำหนดมิได้
หากปรากฏว่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ชำรุด เสียหาย หรือสูญหายจากการกระทำ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันทีและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าเครื่อง และ/หรืออุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น
4.8 กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการโดยมอบการครอบครองบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ให้แก่บุคคลอื่น ผู้รับโอน หรือผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการให้ผู้รับโอนมาดำเนินการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับโอน เพื่อแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและผู้ครอบครองบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแสดงตน
กรณีผู้ใช้บริการมิได้ดำเนินการตามวรรคแรก ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเหตุการโอนสิทธิมาปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับโอนได้
อนึ่ง กรณีผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการโอนสิทธิการใช้บริการให้กับบุคคลอื่นแล้ว ถือว่าสิทธิการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรายการส่งเสริมการขาย สิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศเดิมของผู้ใช้บริการเป็นอันสิ้นสุดลงทันที ในกรณีนี้ผู้รับโอนต้องดำเนินการสมัครหรือยื่นคำขอใช้บริการใหม่กับผู้ให้บริการต่อไป

5. ข้อกำหนดและวิธีการใช้บริการเสริม
5.1 การใช้บริการเสริมประเภทที่กำหนดให้ต้องใช้รหัสผ่าน หรือรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
5.2 ผู้ใช้บริการเสริมมีสิทธิทำรายการบริการเสริมแต่ละประเภทได้ไม่เกินจานวนครั้งและจำนวนเงินที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดของบริการแต่ละประเภทที่ได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านสื่อต่างๆ และหากปรากฏว่าผู้ใช้บริการกดรหัสผ่าน หรือรหัสประจำตัวผิดเกินกว่าที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ได้อีกจนกว่าผู้ใช้บริการจะติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขให้สามารถใช้บริการได้ดังเดิม
5.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดจากผู้ใช้บริการแทนผู้ร่วมให้บริการเสริม
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการเสริมด้วย
5.4 กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะบอกเลิกบริการเสริม ผู้ให้บริการต้องดำเนินการดังกล่าวทันที และกรณีมีข้อโต้แย้งหากผู้ให้บริการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการแสดงเจตนาสมัครใช้บริการเสริมโดยชัดแจ้ง ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าว
5.5 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเสริมในต่างประเทศหากผู้ให้บริการในต่างประเทศนั้นเปิดให้บริการนั้นๆ โดยผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราของการบริการข้ามแดนอัตโนมัติตามที่ผู้ให้บริการประเทศนั้นๆ หรือผู้ให้บริการได้กำหนดไว้

6. ข้อกำหนดและวิธีการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัคร หรือขอใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์ประเทศไทยติดต่อไปยังหมายเลขปลายทางที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศได้ตามวิธีการ ขั้นตอน และอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

7. อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการเติมเงิน (Top-Up) เพื่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบชำระค่าธรรมเนียมและบริการล่วงหน้า (Pre-Paid) ได้ ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ในข้อ 8 หรือตามวิธีการที่ผู้ให้บริการจะได้ประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพิ่มเติมภายหน้า
7.1 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการประกาศกำหนด ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามเงื่อนไข ประกาศของคณะกรรมการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ให้บริการรับรองว่า จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญานี้
7.2 ผู้ใช้บริการสามารถขอทราบอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ ค่าบริการเสริมข้ามแดนอัตโนมัติ และ/หรือค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ที่สำนักงานบริการ สานักงานสาขา เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ
7.3 ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ตามรายการส่งเสริมการขายและการใช้บริการที่กำหนดขึ้นเป็นคราวๆ

8.วิธีการชำระค่าใช้บริการและกำหนดเวลาชำระค่าใช้บริการ
8.1 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้บริการเป็นการล่วงหน้าก่อนการใช้บริการโทรศัพท์ โดยวิธีการเติมเงิน (Top-Up) ตามช่องทางการชำระเงินต่างๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ดังนี้
8.1.1 การใช้บัตรเติมเงิน (Scratch Card) หรือบัตรเงินสด เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)
8.1.2 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครื่องเบิก-ถอน เงินสดอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ของธนาคารต่างๆ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารอื่นๆ ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต
8.1.3 การเติมเงิน (Top-Up) ณ สำนักงานบริการของผู้ให้บริการทั่วประเทศ โดยพนักงานของผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการให้
8.1.4 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง e-refill และ e-pay
8.1.5 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครือข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ต
8.1.6 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครื่องโทรศัพท์ตอบรับ (Interactive Voice Response “IVR”) หรือระบบข้อความสั้นแบบด่วนพิเศษ (USSD Short Code)
8.1.7 การเติมเงิน (Top-Up) ผ่านระบบการใช้บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร (Telephone Banking)
การทำรายการเติมเงิน (Top-Up) แต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการต้องเติมเงิน (Top-Up) ตามวงเงินที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้เท่านั้น กรณีผู้ให้บริการแก้ไข ลด หรือเพิ่มเติมช่องทางและวิธีการเติมเงิน (Top-Up) ผู้ให้บริการจะประกาศและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป
8.2 ผู้ใช้บริการสามารถทำการเติมเงิน (Top-Up) เพื่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาที่ใช้บริการ กรณีที่ยังคงมียอดเงินคงเหลืออยู่ในระบบการใช้บริการ และผู้ใช้บริการได้มีการเติมเงิน (Top-Up) ภายในกำหนดเวลาระบบจะนำยอดเงินเก่าที่เหลืออยู่รวมกับยอดเงินใหม่
8.3 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลืออยู่ในระบบการใช้บริการโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา และผู้ให้บริการจะแจ้งวงเงินคงเหลือให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบการให้บริการส่งข้อความสั้นแบบด่วนพิเศษ (USSD)

9. ระยะเวลาการใช้บริการ
9.1 การเติมเงินแต่ละครั้งตามมูลค่าที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ผู้ใช้บริการจะได้รับระยะเวลาการใช้งานเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาสะสมสูงสุดอย่างน้อย 365 วัน
9.2 ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงิน (Top-Up) เข้าสู่ระบบการใช้บริการ ก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาการระงับบริการอย่างถาวร (Disconnect) ภายใน 45วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไป

10.การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ
10.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน หรือเห็นว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใดมายัง สานักงานบริการ สานักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการ หรือศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน และผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการคำขอ
หากผู้ให้บริการไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการนั้นสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้งนั้น
10.2 กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าบริการเกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจริง ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และผู้ให้บริการต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด โดยผู้ให้บริการจะจ่ายคืนเงินให้เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ หรือเติมเงิน (Top-Up) ให้กับเลขหมายโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้
10.3 ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ แจ้งผล และคืนเงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีหลักฐานแสดงตนว่าเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงเท่านั้น

11. การแจ้งขอระงับใช้บริการชั่วคราว
11.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเหตุจำเป็นไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นการชั่วคราว ผู้ใช้บริการสามารถขอระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราวได้ 30วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ต้องแจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ด้วยตนเอง หรือส่งโทรสารพร้อมสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักงานบริการ สำนักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
11.2 ในการขอระงับการใช้บริการชั่วคราวผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอระงับบริการ เว้นแต่ กรณีที่ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่าระยะเวลาขั้นสูงที่ ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน
11.3 ผู้ให้บริการจะเปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการทันทีในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดการขอระงับใช้บริการชั่วคราว โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการขอเปิดใช้บริการ

12. กรณีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม
12.1 เมื่อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมกับบัตรระบุตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card) สูญหาย หรือ ถูกโจรกรรม ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้งมายังสำนักงานบริการ สำนักงานสาขาของผู้ให้บริการทราบเป็นหนังสือ หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีการอื่นใด โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการระงับการให้บริการในทันทีที่ได้รับแจ้งเพื่อระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวโดยเร็วที่สุด และผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจ้งดังกล่าว เว้นแต่ผู้ให้บริการจะพิสูจน์ได้ว่าความรับผิดในหนี้นั้นที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำของผู้ใช้บริการเอง
12.2 ผู้ให้บริการจะดำเนินการระงับการให้บริการให้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบเป็นที่ชัดแจ้งแล้วว่า ผู้แจ้งเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงเท่านั้น
12.3 ในระหว่างการระงับการใช้บริการชั่วคราว ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นคำขอให้ผู้ให้บริการเปิดให้บริการใหม่โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เดิมได้ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งการสูญหาย หรือถูกโจรกรรมแล้ว เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน

13. การบอกเลิกสัญญาโดยผู้ใช้บริการ
13.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยบอกกล่าวแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริการ สำนักงานสาขาของผู้ให้บริการ หรือส่งโทรสารพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า
กรณีดังต่อไปนี้ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที
13.1.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากผู้ให้บริการได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้ใช้บริการ
13.1.2 ผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้
13.1.3 ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย
13.1.4 ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญา หรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

14. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
กรณีผู้ใช้บริการมีข้อเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนได้ตามหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ให้บริการได้กำหนดและประกาศแจ้งให้ทราบแล้ว

15. การคืนเงินค่าบริการ
เมื่อสัญญาเลิกกันไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หากปรากฏว่าผู้ให้บริการมีเงินค้างชำระแก่ผู้ใช้บริการ หลังจากที่ได้หักชำระหนี้ค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการค้างชำระ ผู้ให้บริการจะคืนเงินส่วนที่ผู้ให้บริการได้รับไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการที่แท้จริง หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกสัญญา โดยโอนเงินตามจำนวนที่ต้องคืนให้กับเลขหมายโทรศัพท์แบบชาระเงินล่วงหน้า(Pre-Paid) ในระบบของผู้ให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง หรืออาจคืนเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ไว้ หรือตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงให้แก่ผู้ให้บริการด้วย

16. เหตุแห่งการปฏิเสธการให้บริการ
ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ยื่นคำขอใช้บริการได้ ดังนี้
16.1 เมื่อผู้ใช้บริการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดการแสดงตัวในฐานะเป็นผู้ใช้บริการและ ผู้ครอบครองบัตรประจำตัวผู้ใช้บริการ (SIM Card)
16.2 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ หรือเคยถูกผู้ให้บริการระงับการให้บริการเนื่องมาจากเหตุข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 17.2-17.5
16.3 เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้บริการถูกยกเลิก หรือเคยถูกผู้ให้บริการยกเลิกการให้บริการเนื่องมาจากเหตุข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ 18.1 หรือ 18.2

17. เหตุผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการ
กรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้า
17.1 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ
17.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
17.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการขอใช้บริการ
17.4 ผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคมที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนต่อสัญญา
17.5 ผู้ใช้บริการมิได้ชำระค่าบริการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
17.6 ผู้ให้บริการมีเหตุจำเป็นต้องบำรุงรักษา หรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ

ข้อ 18. ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
18.1.ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
18.2 ผู้ให้บริการมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามสัญญา
18.3 ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
18.4 เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 19. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อตกลง เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดใดๆ ของการให้บริการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโทรคมนาคมต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศยกเว้นให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ในกรณีดังกล่าวให้ ผู้ให้บริการแจ้งให้คณะกรรมการทราบอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้ดำเนินการแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ำลง หรือกระทบสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการตามสัญญา ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนโดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสอง
ความในวรรคแรกไม่ใช้บังคับกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ หรืออัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการโดยกฎหมายกำหนดให้มีผลบังคับใช้ภายในกำหนดเวลาที่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อ 20. อื่นๆ
20.1 ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่ากรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครหรือยื่นคำขอใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ หรือบริการอื่นใดที่ผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการในอนาคต ผู้ใช้บริการยังต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับนี้ทุกประการ
20.2 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้บริการนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผ่านเว็บไซด์ สานักงานบริการลูกค้าของผู้ให้บริการ ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน หรือผ่านเลขหมายของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที

i-Kool Points Terms and Conditions

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ i-Kool Point ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ทุกการเติมเงินเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ใช้บริการจะได้รับ i-Kool Point ตามมูลค่าการเติมเงิน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
• จำนวน i-Kool Point ที่ได้รับจากการเติมเงินแต่ละครั้ง จะถูกนับรวมสะสมโดยอัตโนมัติทันทีที่รายการเติมเงินนั้นสำเร็จ และสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการได้
• i-Kool Point ที่ได้รับจากการเติมเงิน ไม่สามารถโอน ไปยังเลขหมายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
• i-Kool Point สามารถสะสมแลกเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะแลกสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ และแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงให้แก่ผู้ให้บริการด้วย

i-Kool Packages Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ สำหรับ i-Kool Package

i-Kool Package หมายถึง บริการเสริมที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการ เพิ่มเติมจากการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปกติ ได้แก่ บริการ i-Kool Talk, i-Kool Net, i-Kool Unlimited Data และรวมถึงบริการอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจะได้จัดให้มีขึ้นในอนาคต

• การสมัครใช้บริการ i-Kool Package ไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลาการใช้งานของซิมการ์ด ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของบริการเสริม/แพ็คเกจที่สมัคร กรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิประโยชน์การใช้งานตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่
• กรณีผู้ใช้บริการที่ชำระค่าบริการล่วงหน้า (เติมเงิน) เลือกใช้บริการแพ็คเกจเสริม เช่น แบบรายเดือน รายสัปดาห์ หรือ รายวัน อัตราค่าบริการจะถูกหักทันทีเต็มจำนวน ในวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการสมัครบริการ โดยหักจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ ตามประเภทบริการและอัตราที่ผู้ใช้บริการเลือกสมัครไว้ กรณีที่มีการเลือกใช้บริการแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัติ อัตราค่าบริการจะถูกหักจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือในระบบ ตามรอบเวลาหรือรอบบริการที่ได้มีการเลือกสมัครไว้
• การสมัครใช้บริการแพ็คเกจเสริม ที่เป็นการสมัครและชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time Charge) หรือประเภทต่ออายุบริการแพ็คเกจเสริมตามรอบชำระเงินอัตโนมัติ (Recurring) เมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันสมัครใช้บริการ และระบบได้มีการหักเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง โอนสิทธิการใช้บริการ หรือขอคืนเงินค่าบริการได้
• ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครใช้บริการแพ็คเกจเสริมได้ครั้งละ 1 แพ็คเกจ ไม่สามารถสะสม หรือใช้งานพร้อมกันได้ เมื่อผู้ใช้บริการเลือกสมัครบริการเสริม/แพ็คเกจใหม่เพื่อใช้งาน จะถือเป็นการยกเลิกบริการเสริม/แพ็คเกจที่ใช้งานปัจจุบันทันที
• กรณีที่แพ็คเกจเสริมรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรอบบริการอื่นๆ หมดอายุลง หรือครบกำหนดโควต้าการใช้งาน และผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะต่ออายุแพ็คเกจเสริม ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ หากมีจำนวนเงินสะสมคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการสำหรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามอัตราค่าบริการปกติที่ได้มีการประกาศหรือกำหนดไว้
• การใช้งานบริการเสริม i-Kool Package สามารถใช้งานได้เฉพาะภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบนโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมได้ (Roaming Network) กรณีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการดังกล่าว อัตราค่าบริการจะเป็นไปตามอัตราค่าบริการปกติที่ได้มีการประกาศหรือกำหนดไว้ • การใช้งานบริการเสริม i-Kool Package ไม่ครอบคลุมการใช้งานบริการเลขหมายพิเศษ (เลขหมายพิเศษ 4หลัก และเลขหมายพิเศษ 3หลัก) และไม่ครอบคลุมถึงการใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct Dialing) การรับส่งข้อความสั้นระหว่างประเทศ (International SMS) กรณีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการดังกล่าว อัตราค่าบริการจะเป็นไปตามอัตราค่าบริการปกติที่ได้มีการประกาศหรือกำหนดไว้
• ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบประกาศของทางราชการ
• แพ็คเกจ i-Kool Unlimited Data 1 Day รับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดบนโครงข่าย TOT 3G ได้จำนวน 100MB หลังจากนั้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด โดยความเร็วในการใช้งานจะลดลงเหลือไม่เกิน 128kbps และหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุ
• แพ็คเกจ i-Kool Unlimited Data 7 Days รับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดบนโครงข่าย TOT 3G ได้จำนวน 400MB หลังจากนั้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด โดยความเร็วในการใช้งานจะลดลงเหลือไม่เกิน 256kbps และหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุ
• แพ็คเกจ i-Kool Unlimited Data 30 Days รับสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดบนโครงข่าย TOT 3G ได้จำนวน 3GB หลังจากนั้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัด โดยความเร็วในการใช้งานจะลดลงเหลือไม่เกิน 384kbps และหลังจากใช้งานครบตามจำนวนวันที่กำหนด ระบบจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ระบุ
• กรณีผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุบริการอัตโนมัติ (Recurring Service) ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการหักค่าบริการจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ เพื่อต่ออายุบริการ ตามรอบเวลาหรือประเภทบริการ ในอัตราค่าบริการที่เลือกใช้งานไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะดำเนินการยกเลิกหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือการต่ออายุบริการนั้นไม่สอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขบริการที่กำหนด
• กรณีผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการแพ็คเกจเสริม i-Kool Talk และ i-Kool Unlimited Data แบบต่ออายุบริการอัตโนมัติ (Recurring Service) ระบบจะดำเนินการต่ออายุบริการให้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดวันหมดอายุของแพ็คเกจ ในกรณีผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการแพ็คเกจเสริม i-Kool Net ระบบจะดำเนินการต่ออายุบริการให้โดยอัตโนมัติตามรอบเวลาเมื่อถึงกำหนดวันหมดอายุของแพ็คเกจ หรือเมื่อปริมาณการใช้งานครบตามโควต้าที่กำหนด
• กรณีที่ผู้ใช้บริการ ได้สมัครบริการแพ็คเกจเสริมแบบต่ออายุบริการอัตโนมัติ (Recurring) รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรอบบริการอื่นๆ ไว้ เมื่อยอดเงินสะสมคงเหลือของผู้ใช้บริการ ไม่เพียงพอสำหรับค่าบริการแพ็คเกจเสริมในรอบชำระเงินถัดไป บริษัทฯ จะระงับการให้บริการแพ็คเกจเสริม หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการแพ็คเกจเสริมดังกล่าวต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงิน และสมัครใหม่
• ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็คเกจเสริม หรือดำเนินการยกเลิกเปลี่ยนแปลงสถานะของแพ็คเกจที่เป็นประเภทการสมัครและชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time Charge) หรือประเภทต่ออายุบริการอัตโนมัติ (Recurring) ได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ช่องทางเว็ปไซต์ (Web Self Care) และผ่านข้อความสั้นแบบด่วนพิเศษ USSD (*7888#) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็คเกจเสริมประเภทชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time Charge) ผ่าน i-Kool Call Center ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง
• ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ i-Kool Package และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการ

Privacy Policy

i-Kool has created this Statement of demonstrate our firm commitment to protect the privacy of the individuals with whom we deal and covers how we treat personal information collected and received, including information relating to the past use of our products and services.

"Personal Information" refers to information that personally identifies you by your name, email address or phone number and other information that is not otherwise available publicly. This Privacy Policy applies only to the practices of i-Kool and the people we employ or manage.

Conditional Use of This Service
Your access to and use of this Service and its contents ("Service") is subject to the terms and conditions of this Privacy Policy ("Privacy Policy" or "Policy"), and all applicable laws. By accessing and using this Service, you ("User" or "you")accept and agree to these without any limitation or qualification.

Terms of Use
Your use of this Service is also subject to the Terms of Use posted on the www.i-kool.net.

Collection of Personal Information
We collect personal information about you (i.e. information which may identify you in some way, such as your name, address, age, other contact details such as telephone number, email address etc. and passwords) through this website only when you voluntarily submit it. This may be when you register on the website, request information, submit comments or participate in some game, promotion, survey or other feature of the website.

We generally only collect personal information about you, which is reasonably necessary to: provide you quality innovative products or services maintain your contact details.

We generally hold personal information relating to: your contact details the products and services we provide or have provided to you.

We do not generally collect sensitive information about you unless required by applicable laws or rules.

Sensitive information includes information relating to:
Political or religious beliefs
Sexual preferences
Criminal convictions
Membership of professional or trade associations or unions
Health information

If you do not want your personal information collected, please do not submit it.

Use of Your Personal Information
We only use and disclose personal information about you for the purpose for which it was disclosed to us or related purposes which would reasonably be expected without your permission. For example, we may from time to time use your personal information to provide information about products and services, which we deem may be of interest to you. However, we do respect your right to ask us not to do this. We do not sell personal information to other organisations to allow them to do this.

We may disclose personal information to other service providers who provide services in connection with our products and services, for example the mailing house who produces our invoices or to share it with our related and associated companies ("Related Parties") as required to perform functions on our behalf in connection with the Service (such as delivery of merchandise, administration of the website or promotions or other features on it, marketing, data analysis or customer services).

i-Kool reserves the right to disclose your personal information in an emergency to protect the health or safety of Service users or the general public or in the interests of national security, if required to do so by law, or for the purpose of or in connection with legal proceedings or necessary for establishing, defending or exercising legal rights.

Collection of Additional Information
Occasionally, when you connect to our Service, we may automatically collect certain technical information. This might include your type of device used to access the Service as well as the character and duration of such use. Any material collected in this manner shall be deemed non-confidential and non-proprietary and we (or our designees) will be entitled to use any or all of the material in any manner without compensation to you.

Security of Your Information
We may use certain reasonable security measures to help protect information you send to this Service. However, we cannot guarantee the security of such information. To the fullest extent permitted by law, we disclaim all liability and responsibility for any damages you may suffer due to any loss, unauthorized access, misuse or alteration of any information you submit to this website.

Other Sites
This Service may contain links to other services that we do not own or operate. We do not control, recommend or endorse and are not responsible for these services or their content or privacy policies. Downloading material from certain services of this nature may risk infringing intellectual property rights or introducing viruses into your device. i-Kool disclaims all liability in such situations.

Jurisdiction
All matters relating to the Service are governed by the laws of Thailand and you agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the Thai courts for settlement of any disputes.

Transfer of Assets
During the course of our business, we may sell or purchase assets. If another entity acquires us or all or substantially all of our assets, personally and non-personally identifiable information we have collected about the users of the Service may be transferred to such entity. Also, if any bankruptcy or reorganization proceeding is brought by or against us, such information may be considered an asset of ours and may be sold or transferred to third parties.

Severability
If for any reason, any provision herein is found void or unenforceable, it will be severed to the extent void or unenforceable and the remaining provisions will continue in full force and effect.

Changes
i-Kool will occasionally update this Privacy Policy to reflect company and user feedback. When we post changes to this policy, you will see the word "updated" next to the Privacy Policy link on the front page of the i-Kool website. If there are material changes to this Statement or in the manner i-Kool will use your personal information, we shall post a prominent notice on the i-Kool website 30 calendar days prior to implementing the change. Any changes will be effective immediately upon the expiry of the 30 days, and by continuing to use the Service, you agree to any changes, and by providing continued access to the Service we are providing you consideration for agreement to such changes.

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions