บริการคงสิทธิเลขหมาย เบอร์เดิม ย้ายมาเป็น i-Kool
การคงสิทธิเลขหมาย - Mobile Mumber Portability (MNP)

การคงสิทธิเลขหมาย คือ การบริการคงสิทธิใช้เลขหมายเดิมแต่สามารถเปลี่ยน ผู้ให้บริการ สถานที่ หรือ ประเภทบริการได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ที่ใช้บริการแบบเติมเงิน (prepaid) หรือ แบบรายเดือน (postpaid) ก็สามารถใช้บริการนี้ได้

เตรียมความพร้อมก่อนย้ายค่าย

• ระบบรายเดือน (Postpaid) ต้องไม่มียอดชำระค้างกับค่ายเดิม
• ระบบเติมเงิน (Prepaid) ตรวจสอบหมายเลข ต้องได้ลงทะเบียนซิมการ์ดกับค่ายเดิมก่อน และยอดเงินและวันคงเหลือไม่สามารถโอนมาจากค่ายเดิมได้
• ชื่อ และข้อมูลของผู้ย้าย ต้องตรงกับชื่อและข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับค่ายเดิม
• เลขหมายที่ขอโอนย้ายต้องไม่มีภาระผูกพันสัญญาใดๆกับค่ายเดิม

เตรียมเอกสารก่อนย้ายค่าย

• บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง หรือบัตรอื่นๆที่มีภาพถ่ายซึ่งหน่วยงานราชการออกให้
• นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 3 เดือน (หากให้ผู้อื่นมายื่นแทน กรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตรานิติบุคคลถ้ามี)
• กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

เตรียมพร้อมย่ายค่ายใหม่

• กดรหัส *151* เลขที่บัตรประชาชน13หลัก # โทรออก พร้อมรอรับรหัสการโอนย้ายจากค่ายเดิม 8หลัก
• กรอกแบบฟอร์มคำขอโอนย้ายและยื่นเอกสาร ที่ ตึกล็อกซเล่ย์ ชั้น B(ใต้ดิน) ถนน ณ ระนอง คลองเตย พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 29 บาท (รวม VAT แล้ว)
• รับซิมการ์ดใหม่ของ i-Kool (ซิมที่ได้รับไปยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้ซิมเดิมต่อไปก่อน)
• รอรับ SMS แจ้งผลการขอโอนย้ายซึ่งจะส่งมาที่ซิมเดิมของท่าน โดยมี2 กรณี คือ
- อนุมัติ พร้อมระบุวันและเวลาที่สามารถใช้บริการ i-Kool ได้
- ไม่อนุมัติ พร้อมระบุสาเหตุ ทั้งนี้ท่านต้องติดต่อกลับค่ายเดิม
• เปลี่ยนมาใช้ซิมการ์ดใหม่ และเริ่มใช้บริการ i-Kool

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions