แพ็คเกจ เลือกแพ็คเกจเสริมที่แมทช์กับสไตล์การใช้งาน

i-Kool Talk Packages

แพ็คเกจ ค่าบริการ* อายุการใช้งาน ดาต้า โทร ข้อความ สมัคร กด
i-Kool Talk
1
50 บาท 1 วัน 150 MB

(0.24 บาท / MB)

10 นาที

(0.60 บาท / นาที)

10 ข้อความ

(0.73 บาท / ข้อความ)

*7888*11#
i-Kool Talk
3
100 บาท 3 วัน 500 MB

(0.13 บาท / MB)

50 นาที

(0.34 บาท / นาที)

30 ข้อความ

(0.41 บาท / ข้อความ)

*7888*12#
i-Kool Talk
7
250 บาท 7 วัน 1.25 GB

(0.13 บาท / MB)

150 นาที

(0.34 บาท / นาที)

70 ข้อความ

(0.40 บาท / ข้อความ)

*7888*13#
i-Kool Talk
30
500 บาท 30 วัน 3 GB

(0.11 บาท / MB)

300 นาที

(0.28 บาท / นาที)

200 ข้อความ

(0.33 บาท / ข้อความ)

*7888*14#

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ข้อสังเกต : การสมัครใช้บริการ i-Kool Talk Package ไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลาการใช้งานของซิมการ์ด ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของบริการเสริม/แพ็คเกจที่สมัคร กรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิประโยชน์การใช้งานตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่

เกี่ยวกับแพ็คเกจ

เติมเต็มให้กับ i-Kool ซิมการ์ด รับประโยชน์สูงสุดเพื่อพร้อมสำหรับการใช้งานทุกฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะคุย แช็ต ส่งข้อความ หรือออนไลน์

เงื่อนไขการใช้บริการ

• อัตราค่าบริการจะถูกหักทันทีในวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการสมัครบริการ โดยหักจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ ตามอัตราที่ผู้ใช้บริการเลือกสมัครไว้
• การสมัครใช้บริการดังกล่าว เป็นการสมัครและชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time Charge) เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง โอนสิทธิการใช้บริการ หรือขอคืนเงินค่าบริการได้
• การใช้บริการ i-Kool Talk Package ไม่สามารถสะสมได้ เมื่อผู้ใช้บริการเลือกสมัครบริการเสริม/แพ็คเกจใหม่เพื่อใช้งาน จะถือเป็นการยกเลิกบริการเสริม/แพ็คเกจที่ใช้งานปัจจุบันทันที
• การใช้งาน i-Kool Talk Package สามารถใช้งานได้เฉพาะภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบนโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมได้ (Roaming Network) กรณีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมดังกล่าว อัตราค่าบริการจะเป็นไปตามอัตราค่าบริการปกติที่ได้มีการประกาศหรือกำหนดไว้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไขของบริการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไข และข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

© Copyright 2023 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions