แพ็คเกจ เลือกแพ็คเกจเสริมที่แมทช์กับสไตล์การใช้งาน

i-Kool Net Packages

แพ็คเกจค่าบริการ*อายุการใช้งานดาต้าสมัคร กด
i-Kool Net 1 GB200 บาท30 วัน1024 MB

(0.56 THB / MB)

*7888*21#
i-Kool Net 3 GB400 บาท45 วัน3072 MB

(0.13 THB / MB)

*7888*22#

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ข้อสังเกต : การสมัครใช้บริการ i-Kool Net Package ไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลาการใช้งานของซิมการ์ด ผู้ใช้บริการจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของบริการเสริม/แพ็คเกจที่สมัคร กรณีที่วันใช้งานหมดก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิประโยชน์การใช้งานตามโปรโมชั่นที่เหลืออยู่

เกี่ยวกับแพ็คเกจ

ถ้าความต้องการของคุณคือ DATA เน้นการออนไลน์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือใช้งานบน iPad .. แพ็คเกจ i-Kool Net ช่วยตอบโจทย์คุณได้มากกว่า ด้วยราคาสุดคุ้มค่าตลอดระยะเวลาการใช้งานตามแพคเกจ

เงื่อนไขการใช้บริการ

• อัตราค่าบริการจะถูกหักทันทีในวันและเวลาที่ผู้ใช้บริการสมัครบริการ โดยหักจากมูลค่าเงินสะสมคงเหลือในระบบของผู้ใช้บริการ ตามอัตราที่ผู้ใช้บริการเลือกสมัครไว้
• การสมัครใช้บริการดังกล่าว เป็นการสมัครและชำระค่าบริการรายครั้ง (One Time Charge) เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง โอนสิทธิการใช้บริการ หรือขอคืนเงินค่าบริการได้
• การใช้บริการ i-Kool Net Package ไม่สามารถสะสมได้ เมื่อผู้ใช้บริการเลือกสมัครบริการเสริม/แพ็คเกจใหม่เพื่อใช้งาน จะถือเป็นการยกเลิกบริการเสริม/แพ็คเกจที่ใช้งานปัจจุบันทันที
• การใช้งาน i-Kool Net Package สามารถใช้งานได้เฉพาะภายในโครงข่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบนโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมได้ (Roaming Network) กรณีผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการร่วมดังกล่าว อัตราค่าบริการจะเป็นไปตามอัตราค่าบริการปกติที่ได้มีการประกาศหรือกำหนดไว้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไขของบริการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไข และข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

© Copyright 2023 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions