แพลน ซิมการ์ดกับแพลนเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน
โปรโมชั่น Eco Pack พร้อมโทรฟรียกก๊วน

โทรหากันฟรี เฉพาะในกลุ่ม ระหว่าง 20:00 - 08:00 น.

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
• โทรหากันฟรีเฉพาะในกลุ่มเลขหมาย i-kool ที่ระบุ ระหว่างเวลา 20:00 - 08:00 น. จากโครงข่าย NT
• โทรคุยนอกเวลา โทรนอกกลุ่มเลขหมาย หรือโทรไปยังเลขหมายปลายทางอื่นๆ คิดอัตราค่าบริการตามปกติ
• อัตราค่าบริการอื่นๆ คิดตามอัตราปกติที่ระบุไว้ในแพลน
• มีจำหน่าย หรือรับได้ที่บูธกิจกรรม i-Kool หรือตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมกิจกรรม
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไขของบริการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิก เงื่อนไข และข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

© Copyright 2014 Loxley Public Co. Ltd. All Rights Reserved | Terms and Conditions